ขยายฐานลูกค้าส่งออก

ขยายฐานลูกค้าส่งออก

มองเปิด AEC เป็นโอกาสเปิดช่องขยายฐานลูกค้าส่งออก

   “ธนาวูด” ได้เริ่มทดลองส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา เพื่อสำรวจความต้องการของลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้าน และในปีนี้ได้วางแผนการส่งออกในสัดส่วน 10 % ซึ่งในอนาคตสัดส่วนการส่งออกจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี โดยสินค้าที่ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศนั้นจะเป็นสินค้าแบรนด์เดียวกัน คุณภาพเดียวกัน กับที่วางจำหน่ายในประเทศไทย เนื่องจากสินค้าที่ผลิตจากโรงงานเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอยู่แล้ว

สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นั้น “ธนาวูด” ถือเป็นการเปิดโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศให้สามารถส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เป็นการขยายฐานลูกค้าให้กว้างมากขึ้น ในทางกลับกันแม้จะมีวิกฤต หาก “ธนาวูด” มีนโยบายที่ชัดเจนก็สามารถที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

“ธนาวูดมองการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นโอกาสและเล็งเห็นช่องว่างในการทำตลาดแผ่นไม้อัดในอนาคต ซึ่งยังมีช่องว่างมีโอกาสเติบโตอีกมาก เพราะการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้กลุ่มลูกค้ากว้างมากขึ้น โดยที่ตลาดในประเทศไทยยังคงเป็นตลาดหลัก เช่นเดียวกับการขยายตลาดจากกรุงเทพฯ ไปสู่ตลาดต่างจังหวัด ในโซนภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการขยายฐานตลาดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ตลาดหลักไปพร้อม ๆ กัน” คุณธนสร กล่าว

“ฟิล์มสวย ไส้แน่น น้ำหนักดี” คุณสมบัติแผ่นไม้อัดเคลือบฟิล์ม

สำหรับแผ่นไม้อัดเคลือบฟิล์ม “ธนาวูด” มีคุณสมบัติด้านความแข็งแรงทนทานสูง มีความคงตัว ไม่ยืดหด และไม่แตกง่ายสามารถรับน้ำหนักได้ในอัตราสูงกว่าไอ้อัดธรรมดา สามารถกันน้ำกันขึ้นได้อย่างดี เหมาะสำหรับใช้ทำแบบคอนกรีต พื้น ผนัง ท้องคาน ข้างคาน และเสา

เลือกใช้ไม้จากป่าปลูก FSC ลดการตัดไม้ทำลายป่า

สำหรับไม้ที่ “ธนาวูด” นำมาใช้เป็นสัตถุดิบ เป็นไม้ที่ได้จากป่าปลูกที่ได้รับการรับรองจาก The Forest Stewardship Council (FSC) หรือองค์การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ซึ่ง “ธนาวูด” มีนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ การใช้ไม้จากป่าปลูกเป็นวัตถุดิบ เพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่า และการพัฒนาแผ่นไม้อัดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง ซึ่งเป็นความแตกต่างอีกประการหนึ่งของแผ่นไม้อัด “ธนาวูด” เนื่องจากส่วนใหญ่แผ่นไม้อัดจะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่อีก 1-2 ครั้งเท่านั้น

ทั้งนี้ ไม้อัดเคลือบฟิล์มน้ำตาล “ธนาวูด” และไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ “Panda Plywood” ได้มาตรฐาน ISO 9001 : 2001 , ISO 14001-2004 และ EN 13986 : 2004 ตอบสนองนดยบายรักษาสิ่งแวดล้อมและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด

เผยแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จากเศษแผ่นไม้อัดเคลือบฟิล์มเหลือใช้

อย่างไรก็ตาม คุณธนสร ได้กล่าวว่า ในอนาคต “ธนาวูด” ยังมีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการนำเศษไม้อัดที่เหลือทิ้งจากการใช้งานมาผ่านกระบวนการย่อยสลายและรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพราะการนำเศษไม้อัดเคลือบฟิล์มดำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำกลับมาย่อยสลายและผลิตใหม่นั้นเป็นงานละเอียดอ่อน ทำได้ยาก ต้องใช้เครื่องจักรในการบดแล้วย่อยสลาย ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จึงอยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวก้อง

มุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “ธนาวูด” จึงมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิตชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมานั้น “ธนาวูด” ได้จัดทำโครงการ CSR ผ่านกิจกรรมการสนับสนุนทุนการศึกษา เด็กนักเรียน ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส ทั้งยังได้ทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา ด้วยการบริจาคเงินให้กับวัดในถิ่นทุรกันดารสมทบทุนเพื่ออาหารกลางวันสำหรับพระภิกษุที่มาปฏิบัติธรรม หรือสิ่งของอื่นใดที่จำเป็นต่อการปฏิบัติกิจสงฆ์ เป็นต้น

ล่าสุด “ธนาวูด” ได้จัดโครงการสร้างหอพักสำหรับเด็กบ้านไกล ที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเด็กชายแดนไทย – พม่าจำนวนมากต้องการเรียนหนังสือแต่ติดปัญหาเรื่องการเดินทางไป – กลับ ระหว่างบ้านและโรงงาน ต้องอาศัยนอนตามเล้าหมูเก่าที่ทิ้งร้างของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง ไม่มีน้ำไฟใช้ “ธนาวูด” จึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเด็กชายแดนไทย – พม่า ที่ต้องการเรียนหนังสือได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยหอพักดำเนินการก่อสร้างนั้นจะแยกเป็นหอหญิงและหอชาย การออกแบบมุ่งเน้นให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พร้อมทั้งมีอาคารเอนกประสงค์ ห้องน้ำ ห้องครัว และห้องปฏิบัติธรรมให้เด็ก ๆ ได้สวดมนต์ นั่งสมาธิ เป็นการปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีธรรมะในจิตใจ เพราะเด็กต่างจังหวัดเหล่านี้เป็นชาวพุทธ สัญชาติไทย เพียงแต่อาศัยอยู่ตามชายแดน

แม้ว่าโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่จะเสร็จสิ้นลง “ธนาวูด” ยังมีแผนที่จะดำเนินโครงการลักษณะนี้อีกหลายแห่ง เป็นโครงการต่อเนื่องที่จะให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนควบคู่กับการบำรุงพระพุทธศาสนา